Adaptacje projektów gotowychPoprzez adaptację projektu „gotowego” należy rozumieć dostosowanie projektu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w razie jego braku – zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących zapisów prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie oraz innych rozporządzeń.

Adaptując projekt gotowy, dostosowujemy go do lokalnych warunków panujących na wybranej przez inwestora działce. Przy adaptacji analizujemy dopasowanie projektu do konkretnej działki, jej usytuowania względem stron świata, rodzaju i nośności gruntu, stref głębokości przemarzania, stref obciążenia wiatrem. Ponadto wprowadzamy możliwe zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne, instalacyjne lub estetyczne zlecone przez inwestora. Wszelkie zmiany są konsultowane z Klientem.

Zmiany w projekcie nanosi zespół projektantów adaptujących poszczególne branże. Mogą one dotyczyć: architektury, konstrukcji, technologii wykonania oraz projektu instalacji zawartych w projekcie budowlanym. Zostają wprowadzone na podstawie wytycznych inwestora oraz oceny projektantów, co do możliwości i zasadności przewidzianych zmian. Prace polegające na opracowaniu zmian poprzedza spotkanie z inwestorem, w trakcie którego jest omawiamy ich zakres. Poddajemy analizie ich właściwość pod kątem: funkcjonalnym, estetycznym, technologicznym i finansowym. Służymy fachowym doradztwem, dbając o zadowolenie Klientów.